Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MARINA MOKOTÓW 29.03.2023 R.

Szanowni Państwo,

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej
Marina Mokotów w Warszawie

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Zarządca nieruchomości zaprasza wszystkich Właścicieli lokali na zebranie Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie, które odbędzie się:

Data: 29.03.2023 r., godz. 18:00
Miejsce zebrania: Sound Garden Hotel sp. z o.o.
sala „Opera” ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Porządek zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Wspólnoty za 2022 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządcy za 2022 rok.
 6. Przedstawienie projektów uchwał, głosowanie:
  Uchwała 1/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zarządu nieruchomością wspólną za rok 2022;
  Uchwała 2/2023 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2022;
  Uchwała 3/2023 w sprawie ustalenia planu gospodarczego na 2023 rok oraz zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej;
  Uchwała 4/2023 w sprawie realizacji inwestycji finansowanych z funduszu inwestycyjno – remontowego Wspólnoty;
  Uchwała 5/2023 w sprawie uchwalenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego;
  Uchwała 6/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządcy za rok 2022.
 7. Strefa płatnego parkowania na Osiedlu Marina Mokotów – przedstawienie zasad, dyskusja
 8. Wolne wnioski – pytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących Osiedla.
 9. Zamknięcie zebrania.

Sprawozdanie zarządcy nieruchomości z działalności za 2022 r. oraz projekty ww. uchwał znajdą Państwo na panelu www.e-kartoteka w zakładce „Zaproszenie”

Zarządca nieruchomości

Integrum Management Sp. z o.o.
ul. Marcina Flisa 4, bud. B
02-247 Warszawa

ZABEZPIECZ SWOJE MIESZKANIE NA FERIE

ORGANIZACJA RUCHU –
UL. PRZEJAZD

Wspólnota Mieszkaniowa Marina Mokotów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i usprawnienia ruchu pojazdów na Osiedlu na ulicy Przejazd wdrożyła zaakceptowany przez Straż Miejską i uzgodniony z Radą Wspólnoty projekt stałej organizacji ruchu.

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O PARKOWANIE POJAZDÓW ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZNAKAMI DROGOWYMI.

Wobec kierowców pojazdów, którzy nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym Straż Miejska będzie wszczynać postępowania w sprawach o wykroczenia dotyczących zatrzymania i postoju.

MPWIK NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło wniosek warszawskiego MPWiK o nowe taryfy za wodę i ścieki.

Od czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m³ wody i ścieków płacili 9,85 zł brutto, czyli o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich.

Zgodnie z nową, zatwierdzoną Taryfą od 27.01.2023 r. mieszkańcy Warszawy i okolic zapłacą:

 • W pierwszym roku (2023r.) jej obowiązywania – 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł.
 • W drugim roku (2024r.) – 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł.
 • W trzecim roku (2025r.) – 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł.

Nowe naliczenia wynikające ze zmiany stawki Członkowie WM Marina Mokotów otrzymają po rozliczeniu mediów za II półrocze 2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OSIEDLA MARINA MOKOTÓW

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/2022 z dnia 02.11.2022 r. dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi utrzymania czystości Osiedla „Marina Mokotów” zostało rozstrzygnięte.

Doceniając Państwa zaangażowanie w przygotowaniu ofert, składamy podziękowania za udział w przedmiotowym zapytaniu.

Zapraszamy do składania ofert w kolejnych konkursach organizowanych przez Wspólnotę Marina Mokotów.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH OSIEDLA MARINA MOKOTÓW

Szanowni Państwo,

ogłaszamy, iż WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „MARINA MOKOTÓW” W WARSZAWIE z siedzibą przy ul. Warownej 1 w Warszawie, REGON 140888600, NIP 525-239-35-04, (Zamawiający) rozpoczyna w dniu 12.12.2022 r. postępowanie dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi w zakresie utrzymania terenów zielonych zewnętrznych Osiedla „Marina Mokotów” w Warszawie.

Przedmiot zapytania ofertowego oraz warunki udziału w konkursie na utrzymanie zieleni Osiedla „Marina Mokotów” określone są w załączonych dokumentach.

Zapytanie przetarg_utrzymanie zielni_WM MMokotów_12.12.2022
Załącznik nr 1-utrzymanie zieleni_zakres i częstotliwość
Załącznik nr 3-utrzymanie zieleni_wykaz środków rzeczowych-sprzętu do wykonania zamówienia
Załącznik nr 4-utrzymanie zieleni_oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Załącznik nr 5-utrzymanie zieleni_wykaz usług wykonanych lub wykonywanych
Załącznik nr 6-utrzymanie zieleni_wykaz osób dedykowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 7-utrzymanie zieleni_zobowiązanie do zachowania poufności
Załącznik nr 8-utrzymanie zieleni_plan sposobu realizacji zamówienia
Załącznik nr 9-utrzymanie zieleni_Formularz ofertowy_aktualny

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI OSIEDLA MARINA MOKOTÓW – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Szanowni Państwo,

informujemy, że komisja konkursowa podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie dokumentów do końca dnia 17.11.2022 r.

Biuro ul. Warowna 1 jest czynne do godz. 16.00, po godz. 16.00 dokumenty można zostawić u ochrony za pokwitowaniem.