ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA CZŁONKÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MARINA MOKOTÓW 29.03.2023 R.

Szanowni Państwo,

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej
Marina Mokotów w Warszawie

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Zarządca nieruchomości zaprasza wszystkich Właścicieli lokali na zebranie Członków Wspólnoty Mieszkaniowej Marina Mokotów w Warszawie, które odbędzie się:

Data: 29.03.2023 r., godz. 18:00
Miejsce zebrania: Sound Garden Hotel sp. z o.o.
sala „Opera” ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Porządek zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Wspólnoty za 2022 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządcy za 2022 rok.
 6. Przedstawienie projektów uchwał, głosowanie:
  Uchwała 1/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zarządu nieruchomością wspólną za rok 2022;
  Uchwała 2/2023 w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2022;
  Uchwała 3/2023 w sprawie ustalenia planu gospodarczego na 2023 rok oraz zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej;
  Uchwała 4/2023 w sprawie realizacji inwestycji finansowanych z funduszu inwestycyjno – remontowego Wspólnoty;
  Uchwała 5/2023 w sprawie uchwalenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego;
  Uchwała 6/2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządcy za rok 2022.
 7. Strefa płatnego parkowania na Osiedlu Marina Mokotów – przedstawienie zasad, dyskusja
 8. Wolne wnioski – pytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących Osiedla.
 9. Zamknięcie zebrania.

Sprawozdanie zarządcy nieruchomości z działalności za 2022 r. oraz projekty ww. uchwał znajdą Państwo na panelu www.e-kartoteka w zakładce „Zaproszenie”

Zarządca nieruchomości

Integrum Management Sp. z o.o.
ul. Marcina Flisa 4, bud. B
02-247 Warszawa